Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Agnieszka Białota
Kancelaria Komornicza w Dęblinie

Kancelaria korzysta z elektronicznego systemu OGNIVO służącego do poszukiwania rachunków bankowych dłużników, PD CBKW (Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych) oraz ZUS-EKS (elektronicznych zapytań do ZUS), co znacznie przyspiesza uzyskiwanie informacji o majątku dłużnika.

Oprócz tradycyjnej formy papierowej obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej przez e-Sąd EPU.

ZAKRES DZIAŁANIA
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik, poza zadaniami określonymi wyżej ma prawo:
1) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
(art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji)

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:
* Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 101)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 790)