hero-image

Kancelaria

Oprócz tradycyjnej formy papierowej obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej przez e-Sąd EPU

Kancelaria korzysta z elektronicznego systemu OGNIVO służącego do poszukiwania rachunków bankowych dłużników, PD CBKW (Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych), CEPiK 2.0 oraz z elektronicznych zapytań do ZUS, subskrybcji ZUS PUE (dla postępowań alimentacyjnych) a także z modułu eUS służącego elektronicznej komunikacji z Urzędem Skarbowym, co znacznie przyspiesza uzyskiwanie informacji o majątku dłużnika.


ZAKRES DZIAŁANIA

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego,
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
4) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza,
5) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje,
2) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
3) na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata,
4) sporządza protokół stanu faktycznego,
5) na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

(art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771)
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. poz. 770)